• شرکت تیام نور زاگرس عضو انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان.
  • دارای تأیید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی استان.
  • دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش کشور.